Tag Archives: رشیدوطندوست

Collaboration with Maestro Rashid Vatandoost

همکاری با استاد رشید وطن دوست نازنین از بهترین اتفاقات برای من بود، بزودی ماحصل این همکاری رو منتشر میکنم Collaboration with Maestro Rashid Vatandoost was one of the best for me, I will publish this collaboration soon.